pravidla Memoriálu Sváti Pulce

§ 1/2005 Zřizovatelem akce je společnost Pyxis respektive její expudiční odnož, zastoupená ředitelem pro výstup dolů - Alešem, a ředitelem pro sestup nahoru - Jirkou. V případě nutnosti – Gábinou - zastávající funkci mluvčí. Veškeré informace podávané jinými subjekty jsou neplatné a trestné viz § 12/2005.

§ 2/2005 Horu Milešovku je třeba zdolat celkem sedmkrát k dovršení titulu "Pulec muž" a celkem pětkrát pro titul "Pulec žena", přičemž zdoláním je myšlen výstup i sestup zmíněné hory bez pomoci vozidel, vznášecích přístrojů, nebo najatých domorodých šerpů tak zvanou chůzí v místě a čase obvyklou.

§ 3/2005 Titul "Pulec muž" je prestižnější než "Pulec žena".

§ 4/2005 Muž, popřípadě osoba mužského pohlaví může získat titul "Pulec žena". Tak i žena, popřípadě osoba ženského pohlaví může získat titul "Pulec muž". Tedy podle dosažených výkonů.

§ 5/2005 Popis trati: Start je v obci Milešov v sobotu v 8:00 SEČ a konec prvního dne tamtéž ve 21:00 SEČ. V tomto čase musí adept titulu "Pulec muž" absolvovat trať pětkrát. Adept titulu "Pulec žena" musí absolvovat trať alespoň čtyřikrát.

§ 6/2005 V neděli bude trasa stejná jako v sobotu a start v 8:00 SEČ a konec ve 14:00 SEČ. Adept titulu "Pulec muž" ji musí absolvovat dvakrát. Adept titulu "Pulec žena" musí absolvovat trať ještě jednou, pokud již nemá splněno z předchozího dne.

§ 7/2005 Je z bezpečnostních důvodů přísně zakázáno absolvovat výstup v jednom roce osmkrát. (Po osmé se to stejně nikomu nepovedlo). Pokud by účastník tohoto nedodržel nesmí nosit titul "Pulec muž" a je pro vždy z této akce vyloučen.

§ 8/2005 V druhém, a každém následném ročníku se výstupy počítají vždy od prvního takže nikdy účastník nemůže překonat sedm výstupů a tím narušit status quo.

§ 9/2005 Účastník memoriálu má právo zaplatit startovné.

§ 10/2005 Přijetí startovného může být odmítnuto jen z níže jmenovaných důvodů a to jen Jiříčkem a Aleškem dvojhlasně.

§ 11/2005 Důvody odmítnutí startovného popřípadě důvody vyloučení: Duševní, nebo fyzická nezpůsobilost k výkonu, mravní nezpůsobilost, naprostá nesympatičnost.

§ 12/2005 Účastník může být vyloučen z akce také po dvou napomenutích řediteli akce a to zejména za následující přečiny: znečišťování okolí, nebo ostatních účastníků, pro porušování řádu akce, znevažování ředitelů, nedodržení předepsané trasy, nedostatek veselé mysli a smyslu pro humor po dobu trvání akce a za jiné projevy, které by hrozily obtěžovat ostatní účastníky, nebo okolí akce.

§ 13/2005 Zaplacením startovného je účastník povinen dodržovat řádu akce jakož i bezpodmínečně dodržovat nařízení obou ředitelů.

§ 14/2005 Vzdavšímu se účastníkovi akce se startovné nevrací.

§ 15/2005 Vzdáním, či splněním jednoho z cílů memoriálu má účastník právo znovu užívat svých občanských svobod.

§ 16/2005 Splnění úkolu ukládá povinnost ředitelství akce veřejně dekorovat a odměnit účastníka v souladu s § 4/2005.

§ 17/2005 Nositelé titulu "Pulec muž" se stávají spolumajiteli knihy o Milešovce s právem tuto si přečíst, její části se naučit nazpaměť a méně hodnotným známým z ní citovat.

§ 18/2005 V případě nezaplacení příspěvku účastník není účastník.

§ 19/2005 Startovné bude účastníkům akce podrobně vyúčtováno.

§ 20/2005 Každý účastník má právo prostudovat si hospodaření, vznášet námitky ba i protesty. Ředitelé akce se zavazují, že na to vůbec nebudou reagovat.

§ 21/2005 Ředitelé akce dávají na vědomí že tento řád je v souladu s nadřazenými zákony, zejména Zákonem na ochranu zvířat, Zákoníkem práce atd.

§ 1/2007 Pokud bylo účastníkovi znemožněno vyšší mocí získat titul "Pulec Muž", nebo "Pulec Žena" má právo pokusit se o jeho dosažení v jiném termínu. Je však povinen počet výstupů místopřísežně doložit.

vysvětlení odborných pojmů

1. Závod, soutěž na paměť význačného sportovce. Dále v textu jen „memoriál“

2. Jít někam a vzít si s sebou jídlo (expu) viz Medvídek Pú. Dále v textu jen „Expudice“

3. Dobrovolné nepolitické sdružení významných jedinkyň a jedinců například: Gábiny, Pepína, Petrušky, Jiřího a Aleše. Výše zmínění jsou garanty, že níže zmíněná akce bude vysoké kulturní kalorické i nutriční hodnoty. Dále v textu jen „Pyxis“

4. Spoluředitel výše zmíněné akce s níže zmíněným Jiřím, člen výše zmíněné společnosti. Dále v textu jen „Aleš“

5. Spoluředitel výše zmíněné akce s výše i níže zmíněným Alešem, člen výše zmíněné společnosti. Dále v textu jen „Jiří“

6. Zástupce výše i níže zmíněných ředitelů pro kontakt s účastníky (viz. níže). Dále v textu jen „Gábina“

7. Ten, který je schopen několika větami nepodat žádné dotazované informace. Dále v textu jen „mluvčí“

8. Kupa budovaná sodalitickým trachytem, nejvyšší a největrnější Českého středohoří (836 metrů), na vrcholu je od roku 1905 meteorologická observatoř a bývalá turistická chata.Leží v litoměřickém okrese Pro ty, kteří by se tam snad chtěli vydat uvádíme přesnou polohu: 50 33‘22,7‘‘ severní šířky 13 55’42,5‘‘ východní délky. Dále v textu jen „Milešovka“

9. Pravidelné přemisťování zejména dolních končetin za účelem pohybu. Jednotkou SI je jeden krock, v namáhavějším terénu jeden schour, u indisponovaných, či zraněných jeden külh. Dále v textu jen „chůze“. K vyšplhání na výše zmíněnou Milešovku potřebuje účastník s průměrnou fyzickou výbavou 4kk (kilokroky).

10. Obec a výborné východisko na Milešovku původně patřila v 16. století Kaplířům ze Sulevic. Je připomínána již roku 1322 v místních kronikách. V obci je též ranně barokní zámek. Dále v textu jen „Milešov“

11. Ten který má právo bojovat o hrdý titul "Pulec muž", nebo o méně hrdý titul "Pulec žena" se všemi právy a povinnostmi z toho vyplývajícími. Dále v textu jen „účastník“

12. Tak jako L. v Beethoven je nepřekonatelným králem symfonií a žádný skladatel jich tedy nenapsal více než on, tak i Sváťa Pulec je králem Milešovky a nikdo horu nezdolá vícekrát. Dále v textu jen „status quo“